User menu

Sign up Login

ประวัติสัญญาณ

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

คะแนน - จำนวนคะแนนที่ผ่านโดยราคา (ส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

วันที่ สัญญาณ อัลกอริธึม หมดอายุ ราคาเปิด ราคาปิด Pips พลัง ผลลัพธ์

2023-05-28 10:03:46

PUT

Trending (MA)

60

27 147.30

27 147.40

-10

2023-05-28 09:56:31

CALL

Trending (MA)

60

27 141.40

27 146.20

480

2023-05-28 09:52:51

PUT

Trending (MA)

60

27 138.90

27 138.60

30

2023-05-28 09:52:06

PUT

Trending (MA)

60

27 140.80

27 138.90

190

2023-05-28 09:50:31

CALL

Trending (MA)

60

27 147.60

27 148.70

110

2023-05-28 09:49:46

PUT

Trending (MA)

60

27 141.70

27 148.70

-700

2023-05-28 09:49:01

PUT

Trending (MA)

60

27 140.30

27 142.10

-180

2023-05-28 09:46:46

CALL

Trending (MA)

60

27 140.00

27 140.00

0

2023-05-28 09:46:01

CALL

Trending (MA)

60

27 138.60

27 140.60

200

2023-05-28 09:42:46

PUT

Trending (MA)

60

27 144.60

27 144.00

60

2023-05-28 09:42:01

PUT

Trending (MA)

60

27 146.40

27 149.40

-300

2023-05-28 09:40:46

CALL

Trending (MA)

60

27 156.10

27 146.40

-970

2023-05-28 09:40:01

CALL

Trending (MA)

60

27 149.90

27 156.10

620

2023-05-28 09:37:31

PUT

Trending (MA)

60

27 154.00

27 149.30

470

2023-05-28 09:36:46

CALL

Trending (MA)

60

27 154.00

27 154.60

60

2023-05-28 09:36:01

CALL

Trending (MA)

60

27 157.10

27 154.10

-300

2023-05-28 09:31:51

PUT

Trending (MA)

60

27 161.80

27 158.00

380

2023-05-28 09:28:46

CALL

Trending (MA)

60

27 167.60

27 168.70

110

2023-05-28 09:28:01

CALL

Trending (MA)

60

27 167.50

27 167.80

30

2023-05-28 09:26:01

CALL

Trending (MA)

60

27 173.70

27 160.10

-1360

2023-05-28 09:24:46

PUT

Trending (MA)

60

27 164.10

27 173.80

-970

2023-05-28 09:24:01

PUT

Trending (MA)

60

27 170.20

27 164.10

610

2023-05-28 09:22:46

CALL

Trending (MA)

60

27 172.70

27 173.10

40

2023-05-28 09:22:01

CALL

Trending (MA)

60

27 170.90

27 172.80

190

2023-05-28 09:15:46

PUT

Trending (MA)

60

27 183.00

27 177.00

600

2023-05-28 09:15:01

PUT

Trending (MA)

60

27 186.00

27 183.00

300

2023-05-28 09:10:21

CALL

Trending (MA)

60

27 182.00

27 184.40

240

2023-05-28 09:06:01

CALL

Trending (MA)

60

27 185.40

27 179.00

-640

2023-05-28 09:02:46

PUT

Trending (MA)

60

27 187.90

27 186.60

130

2023-05-28 09:02:01

PUT

Trending (MA)

60

27 188.00

27 188.00

0

2023-05-28 09:00:46

CALL

Trending (MA)

60

27 189.90

27 187.90

-200

2023-05-28 09:00:01

CALL

Trending (MA)

60

27 188.80

27 190.00

120

2023-05-28 08:58:26

PUT

Trending (MA)

60

27 180.10

27 187.30

-720

2023-05-28 08:55:31

CALL

Trending (MA)

60

27 183.90

27 180.90

-300

2023-05-28 08:54:46

PUT

Trending (MA)

60

27 174.80

27 180.90

-610

2023-05-28 08:54:01

PUT

Trending (MA)

60

27 174.90

27 174.80

10

2023-05-28 08:48:16

CALL

Trending (MA)

60

27 172.50

27 173.80

130

2023-05-28 08:47:31

PUT

Trending (MA)

60

27 171.60

27 172.50

-90

2023-05-28 08:46:46

CALL

Trending (MA)

60

27 170.70

27 171.60

90

2023-05-28 08:46:01

CALL

Trending (MA)

60

27 175.20

27 165.90

-930

2023-05-28 08:41:31

PUT

Trending (MA)

60

27 181.70

27 177.70

400

2023-05-28 08:40:46

CALL

Trending (MA)

60

27 188.60

27 181.60

-700

2023-05-28 08:40:01

CALL

Trending (MA)

60

27 189.50

27 189.90

40

2023-05-28 08:38:36

CALL

Trending (MA)

60

27 189.90

27 189.50

-40

2023-05-28 08:33:51

PUT

Trending (MA)

60

27 195.40

27 191.10

430

2023-05-28 08:26:46

CALL

Trending (MA)

60

27 187.90

27 190.00

210

2023-05-28 08:26:01

CALL

Trending (MA)

60

27 184.70

27 186.00

130

2023-05-28 08:24:16

CALL

Trending (MA)

60

27 187.70

27 177.90

-980

2023-05-28 08:17:46

PUT

Trending (MA)

60

27 204.00

27 201.50

250

2023-05-28 08:17:01

PUT

Trending (MA)

60

27 204.80

27 204.10

70

คุณสมบัติ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

ทำไมถึงควรรู้ประวัติสัญญาณ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

คุณควรทราบประวัติสัญญาณแทนที่จะพึ่งคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับตัวเลือกไบนารี่ เมื่อค่าผันผวนตลาดสูงนั้น กลยุทธและการคาดเดาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเป็นลบได้เสมอ

หลักจากวิเคราะห์ประวัติสัญญาณและปฏิทินเศรษฐกิจแล้ว ผู้ซื้อขายจะเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการสูญเสียได้

เริ่มซื้อขาย