User menu

Sign up Login

ประวัติสัญญาณ

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

คะแนน - จำนวนคะแนนที่ผ่านโดยราคา (ส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

วันที่ สัญญาณ อัลกอริธึม หมดอายุ ราคาเปิด ราคาปิด Pips พลัง ผลลัพธ์

2024-07-25 09:38:50

CALL

Trending (MA)

60

64 334.80

64 298.20

-3660

2024-07-25 09:38:05

CALL

Trending (MA)

60

64 344.40

64 322.10

-2230

2024-07-25 09:32:35

CALL

Trending (MA)

60

64 450.30

64 372.00

-7830

2024-07-25 09:31:50

PUT

Trending (MA)

60

64 420.10

64 422.40

-230

2024-07-25 09:31:05

PUT

Trending (MA)

60

64 410.10

64 410.00

10

2024-07-25 09:26:47

PUT

Trending (MA)

60

64 296.60

64 327.50

-3090

2024-07-25 09:26:02

PUT

Trending (MA)

60

64 293.80

64 310.30

-1650

2024-07-25 09:24:47

CALL

Trending (MA)

60

64 337.90

64 296.60

-4130

2024-07-25 09:24:02

CALL

Trending (MA)

60

64 317.60

64 316.20

-140

2024-07-25 09:21:02

CALL

Trending (MA)

60

64 328.30

64 291.80

-3650

2024-07-25 09:18:47

PUT

Trending (MA)

60

64 302.90

64 323.30

-2040

2024-07-25 09:18:02

PUT

Trending (MA)

60

64 339.50

64 323.50

1600

2024-07-25 09:16:47

CALL

Trending (MA)

60

64 369.70

64 359.90

-980

2024-07-25 09:16:02

CALL

Trending (MA)

60

64 358.00

64 365.30

730

2024-07-25 09:12:52

PUT

Trending (MA)

60

64 360.50

64 349.60

1090

2024-07-25 09:12:07

PUT

Trending (MA)

60

64 365.00

64 366.80

-180

2024-07-25 09:10:52

CALL

Trending (MA)

60

64 378.00

64 375.90

-210

2024-07-25 09:08:47

PUT

Trending (MA)

60

64 358.90

64 352.90

600

2024-07-25 09:08:02

PUT

Trending (MA)

60

64 368.90

64 353.70

1520

2024-07-25 09:05:57

CALL

Trending (MA)

60

64 386.70

64 380.80

-590

2024-07-25 09:05:12

CALL

Trending (MA)

60

64 332.30

64 385.80

5350

2024-07-25 09:03:22

PUT

Trending (MA)

60

64 333.90

64 280.00

5390

2024-07-25 09:02:37

PUT

Trending (MA)

60

64 334.10

64 335.60

-150

2024-07-25 09:00:07

PUT

Trending (MA)

60

64 329.00

64 354.90

-2590

2024-07-25 08:59:02

CALL

Trending (MA)

60

64 334.90

64 337.60

270

2024-07-25 08:57:47

PUT

Trending (MA)

60

64 328.90

64 327.40

150

2024-07-25 08:57:02

PUT

Trending (MA)

60

64 346.10

64 325.80

2030

2024-07-25 08:51:47

CALL

Trending (MA)

60

64 272.90

64 283.00

1010

2024-07-25 08:51:02

CALL

Trending (MA)

60

64 250.10

64 271.90

2180

2024-07-25 08:48:47

PUT

Trending (MA)

60

64 299.20

64 238.90

6030

2024-07-25 08:48:02

PUT

Trending (MA)

60

64 290.40

64 271.90

1850

2024-07-25 08:45:07

PUT

Trending (MA)

60

64 244.50

64 282.00

-3750

2024-07-25 08:33:42

CALL

Trending (MA)

60

64 069.60

64 074.00

440

2024-07-25 08:32:57

CALL

Trending (MA)

60

64 090.00

64 068.10

-2190

2024-07-25 08:32:07

CALL

Trending (MA)

60

64 079.70

64 059.00

-2070

2024-07-25 08:31:17

PUT

Trending (MA)

60

64 030.00

64 068.00

-3800

2024-07-25 08:30:32

PUT

Trending (MA)

60

63 982.40

63 990.80

-840

2024-07-25 08:29:47

CALL

Trending (MA)

60

64 038.40

64 009.90

-2850

2024-07-25 08:29:02

CALL

Trending (MA)

60

64 078.20

63 994.70

-8350

2024-07-25 08:27:47

PUT

Trending (MA)

60

63 933.20

63 952.00

-1880

2024-07-25 08:27:02

PUT

Trending (MA)

60

63 998.10

63 944.00

5410

2024-07-25 08:25:07

PUT

Trending (MA)

60

64 003.20

64 018.90

-1570

2024-07-25 08:22:17

PUT

Trending (MA)

60

63 901.90

64 016.40

-11450

2024-07-25 08:21:32

CALL

Trending (MA)

60

63 914.90

63 930.50

1560

2024-07-25 08:20:47

CALL

Trending (MA)

60

63 993.90

63 912.60

-8130

2024-07-25 08:17:02

CALL

Trending (MA)

60

64 087.90

64 004.80

-8310

2024-07-25 08:15:47

PUT

Trending (MA)

60

64 060.80

64 068.10

-730

2024-07-25 08:15:02

PUT

Trending (MA)

60

64 078.10

64 045.70

3240

2024-07-25 08:10:32

CALL

Trending (MA)

60

64 018.40

64 047.80

2940

2024-07-25 08:07:47

PUT

Trending (MA)

60

63 974.20

63 963.00

1120

คุณสมบัติ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

ทำไมถึงควรรู้ประวัติสัญญาณ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

คุณควรทราบประวัติสัญญาณแทนที่จะพึ่งคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับตัวเลือกไบนารี่ เมื่อค่าผันผวนตลาดสูงนั้น กลยุทธและการคาดเดาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเป็นลบได้เสมอ

หลักจากวิเคราะห์ประวัติสัญญาณและปฏิทินเศรษฐกิจแล้ว ผู้ซื้อขายจะเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการสูญเสียได้

เริ่มซื้อขาย