User menu

Sign up Login

ประวัติสัญญาณ

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

คะแนน - จำนวนคะแนนที่ผ่านโดยราคา (ส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

วันที่ สัญญาณ อัลกอริธึม หมดอายุ ราคาเปิด ราคาปิด Pips พลัง ผลลัพธ์

2023-12-09 22:26:34

PUT

Trending (MA)

60

44 051.00

44 042.40

860

2023-12-09 22:25:49

CALL

Trending (MA)

60

44 071.10

44 042.50

-2860

2023-12-09 22:25:04

CALL

Trending (MA)

60

44 070.30

44 071.20

90

2023-12-09 22:23:44

PUT

Trending (MA)

60

44 061.60

44 070.20

-860

2023-12-09 22:21:49

CALL

Trending (MA)

60

44 070.80

44 064.40

-640

2023-12-09 22:21:04

CALL

Trending (MA)

60

44 057.70

44 068.40

1070

2023-12-09 22:19:09

CALL

Trending (MA)

60

44 061.60

44 057.70

-390

2023-12-09 22:18:24

CALL

Trending (MA)

60

44 065.80

44 056.10

-970

2023-12-09 22:16:49

PUT

Trending (MA)

60

44 062.10

44 061.50

60

2023-12-09 22:16:04

PUT

Trending (MA)

60

44 062.00

44 052.50

950

2023-12-09 22:14:04

PUT

Trending (MA)

60

44 058.30

44 071.30

-1300

2023-12-09 22:09:49

CALL

Trending (MA)

60

44 045.50

44 056.10

1060

2023-12-09 22:09:04

CALL

Trending (MA)

60

43 990.00

44 050.00

6000

2023-12-09 22:03:49

PUT

Trending (MA)

60

44 001.00

44 003.30

-230

2023-12-09 22:03:04

PUT

Trending (MA)

60

44 009.60

44 001.00

860

2023-12-09 22:01:04

PUT

Trending (MA)

60

44 008.50

44 036.40

-2790

2023-12-09 21:59:59

CALL

Trending (MA)

60

44 012.30

44 004.00

-830

2023-12-09 21:53:19

PUT

Trending (MA)

60

44 030.20

44 017.90

1230

2023-12-09 21:52:14

PUT

Trending (MA)

60

44 016.00

44 035.20

-1920

2023-12-09 21:50:29

CALL

Trending (MA)

60

44 029.10

44 024.30

-480

2023-12-09 21:44:44

CALL

Trending (MA)

60

44 059.70

44 019.70

-4000

2023-12-09 21:39:49

PUT

Trending (MA)

60

44 091.10

44 080.00

1110

2023-12-09 21:39:04

PUT

Trending (MA)

60

44 074.80

44 086.60

-1180

2023-12-09 21:37:49

CALL

Trending (MA)

60

44 108.00

44 096.90

-1110

2023-12-09 21:36:19

PUT

Trending (MA)

60

44 086.10

44 083.60

250

2023-12-09 21:27:49

CALL

Trending (MA)

60

43 995.40

44 009.80

1440

2023-12-09 21:27:04

CALL

Trending (MA)

60

43 985.90

43 995.30

940

2023-12-09 21:25:29

PUT

Trending (MA)

60

43 968.10

43 971.00

-290

2023-12-09 21:24:46

CALL

Trending (MA)

60

43 985.00

43 975.80

-920

2023-12-09 21:23:01

PUT

Trending (MA)

60

43 976.40

43 992.50

-1610

2023-12-09 21:18:00

PUT

Trending (MA)

60

43 933.90

43 972.80

-3890

2023-12-09 21:09:45

PUT

Trending (MA)

60

43 990.10

43 954.10

3600

2023-12-09 21:09:00

PUT

Trending (MA)

60

43 999.00

43 990.20

880

2023-12-09 21:07:45

CALL

Trending (MA)

60

43 996.00

44 001.50

550

2023-12-09 21:07:00

CALL

Trending (MA)

60

44 011.10

44 004.90

-620

2023-12-09 21:05:45

PUT

Trending (MA)

60

43 994.70

44 009.90

-1520

2023-12-09 21:05:00

PUT

Trending (MA)

60

43 998.20

43 989.60

860

2023-12-09 21:03:40

CALL

Trending (MA)

60

44 009.40

43 993.00

-1640

2023-12-09 21:00:40

PUT

Trending (MA)

60

44 017.20

43 993.90

2330

2023-12-09 20:59:55

PUT

Trending (MA)

60

44 015.00

44 017.20

-220

2023-12-09 20:59:10

PUT

Trending (MA)

60

44 011.00

44 017.90

-690

2023-12-09 20:57:45

CALL

Trending (MA)

60

44 015.90

44 023.60

770

2023-12-09 20:57:00

CALL

Trending (MA)

60

44 018.30

44 022.00

370

2023-12-09 20:55:50

PUT

Trending (MA)

60

43 998.70

44 018.20

-1950

2023-12-09 20:53:35

PUT

Trending (MA)

60

43 990.80

44 004.90

-1410

2023-12-09 20:52:50

CALL

Trending (MA)

60

43 998.90

44 002.00

310

2023-12-09 20:52:00

CALL

Trending (MA)

60

44 006.60

44 000.00

-660

2023-12-09 20:50:50

PUT

Trending (MA)

60

43 994.40

44 000.00

-560

2023-12-09 20:50:00

PUT

Trending (MA)

60

44 008.00

43 994.40

1360

2023-12-09 20:48:50

CALL

Trending (MA)

60

44 014.80

44 003.60

-1120

คุณสมบัติ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

ทำไมถึงควรรู้ประวัติสัญญาณ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

คุณควรทราบประวัติสัญญาณแทนที่จะพึ่งคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับตัวเลือกไบนารี่ เมื่อค่าผันผวนตลาดสูงนั้น กลยุทธและการคาดเดาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเป็นลบได้เสมอ

หลักจากวิเคราะห์ประวัติสัญญาณและปฏิทินเศรษฐกิจแล้ว ผู้ซื้อขายจะเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการสูญเสียได้

เริ่มซื้อขาย